PODMÍNKY

Registrační podmínky - čtěte celé a pozorně

MANUÁLNÍ PRÁCE Z DOMOVA + ADMINISTRATIVNĚ MANUÁLNÍ PRÁCE Z DOMOVA

DODÁNÍ MATERIÁLU A REGISTRACE


Aktuálně nabízíme celoroční jednoduché sestavování, montáž a kompletace barevných dekorativních vánočních, svátečních a narozeninových ozdob malých rozměrů, ke které není zapotřebí žádných speciálních nástrojů a to vše na základě pracovního postupu, předlohy a veškerého dodávaného materiálu. Již za každých 6 zkompletovaných balíčků ozdob Vám vyplatíme 150 Kč a za každou desátou sadu pak bonus ve výši 500 Kč!

Současně nabízíme celoroční jednoduché práce v oblasti administrativní správy, investic, práce organizačně hospodářské, práce na internetu, práce v terénu, rozšiřování pracovního týmu společnosti, roznos letáků, výrobu zvukově obrazových záznamů atd., celkem 10 pracovních nabídek.


VYUŽIJTE DOČASNÉ VÝHODY A REGISTRUJTE SE K 11 TI NABÍDKÁM SPOLUPRÁCE NAJEDNOU!


I. Co nabízíme?

a) nabízíme jednoduché manuální a administrativně manuální práce na doma přímo pro naši společnost

b) nabízené práce zvládne každý pracovitý zájemce, přičemž nezáleží na stupni dosaženého vzdělání

c) práce je vykonávána na základě písemně uzavřené dohody o provedení práce

d) nabídku prací průběžně aktualizujeme, upravujeme a doplňujeme

e) dodávky materiálu a odběry hotové práce se uskutečňují Českou poštou, či kurýrní službou

II. Jaký je výdělek?

a) výše výdělku se pohybuje průměrně v rozmezí několika set korun měsíčně a je závislá na Vašem přičinění

b) výdělek je vyplácen na Váš bankovní účet, nebo poštovní složenkou na Vámi uvedenou poštovní adresu Ukázka výplaty

III. Co k nabízené práci potřebujete?

a) dodávaný materiál

b) ruce, hlavu a chuť trávit prací pravidelně několik hodin týdně

c) telefon a připojení k internetu (není podmínkou)

d) registraci do našeho systému

IV. Registrace

a) každý zájemce o spolupráci se musí nejprve registrovat u naší společnosti a to tak, že zašle svá osobní data naší společnosti vyplněním a odesláním tohoto formuláře Formulář

b) zájemce o spolupráci uhradí vratný registrační poplatek bankovním převodem, nebo vkladem na níže uvedený účet společnosti, či poštovní složenkou typu A

c) výše vratného registračního poplatku je 1.000 Kč pro zájemce z České republiky

d) registrační poplatek bude každému registrovanému pracovníkovi s řádně uzavřenou pracovní smlouvou navrácen za splnění podmínek, viz odst. VII., bod e)

V. Co získáte registrací

a) zařazení do našeho systému po dobu tří let s možností bezplatného prodloužení, viz odst. VII., bod f)

b) dodání a průběžné dodávání podkladů a materiálů ke všem aktuálně nabízeným pracovním úkolům

c) stálou podporu po celou dobu trvání registrace

d) přístup ke všem dalším budoucím nabídkám, podkladům a materiálům

VI. Proč registrační poplatek?

a) registrační poplatek je určen na pokrytí nákladů, které společnosti vzniknou, jako je materiál, poštovné apod.

b) společnost nebude své know-how a cenný pracovní materiál rozesílat na požádání každému zcela zdarma

VII. Povinnosti společnosti

a) společnost se zavazuje doručit registrovanému pracovníkovi všechny aktuální nabídky dostupné práce včetně pracovních smluv a veškerých k práci potřebných materiálů na jím uvedenou adresu v této registraci a to nejpozději do 20 ti dnů od splnění podmínek zahájení spolupráce zájemcem o spolupráci, viz odst. IV.

b) společnost se zavazuje na písemné (e-mailem, dopisem) vyžádání, každému registrovanému pracovníkovi dodat zdarma další pracovní podklady a materiály ke každé práci, ke které bude mít registrovaný pracovník uzavřenou pracovní smlouvu, pokud bude dosavadní odvedená práce odpovídat požadované kvalitě

c) společnost se zavazuje každému registrovanému pracovníkovi podat písemně (e-mailem) na vyžádání rady a vysvětlení ke každé práci, ke které bude mít registrovaný pracovník uzavřenou pracovní smlouvu, pokud to nebude registrovanému pracovníkovi ani ze zaslaných podrobných instrukcí a materiálů zcela jasné

d) společnost se zavazuje registrovaného pracovníka informovat o každé nové nabídce práce prostřednictvím jeho e-mailové adresy, SMS zprávy, zprávy na poštovní adresu registrovaného pracovníka, či zveřejněním na webu společnosti. Současně společnost registrovanému pracovníkovi na vyžádání doručí podklady, materiály a pracovní smlouvy k této práci potřebné

e) společnost se zavazuje navrátit každému řádně registrovanému pracovníkovi registrační poplatek v plné výši, na jeho bankovní účet, či poštovní složenkou, na jeho poštovní adresu, pokud začne pro společnost skutečně pracovat a splní požadované kvóty práce v odpovídající kvalitě

f) pracovní smlouva se uzavírá na období od aktuálního kalendářního data, do konce současného kalendářního roku. Na základě písemné žádosti (e-mailem, dopisem) je pracovní smlouva na každý další kalendářní rok vždy zdarma prodloužena

VIII. Registrovaný pracovník

a) registrovaný pracovník může kdykoliv od pracovní smlouvy odstoupit a přestat pracovat, bez toho, aby mu hrozil jakýkoliv postih, přičemž společností zaslaný materiál nemusí vracet

b) dává souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s registrací po celou dobu trvání registrace

IX. Dokončení registrace

Jsem si vědom/a, že registrace bude dokončena a platná dnem připsání registračního poplatku na účet společnosti 2900675512/2010 Fio Banka a odesláním a doručením správně vyplněného formuláře Formulář .

Při úhradě registračního poplatku si zvolte jakýkoliv variabilní symbol, který uschovejte, nepoužívejte však své mob. tel. číslo, rodné číslo, datum narození apod..

Informační e-mail pro zájemce o práci: vyhoda@dmk-company.cz

Telefon pro registrované: 00420 722 445 889

Weby: DMK COMPANY , MANUÁLNÍ PRÁCE Z DOMOVA , ADMINISTRATIVNĚ MANUÁLNÍ PRÁCE Z DOMOVA